logo Santander Trade Webinars

WARUNKI I POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WEBINARIÓW SANTANDER TRADE

Uzyskiwanie dostępu do usług webinariów Banco Santander („Webinaria Santander Trade”) wymaga przestrzegania przez użytkownika warunków i postanowień określonych w niniejszym dokumencie. Przed uzyskaniem dostępu do webinariów Santander lub skorzystaniem z nich należy dokładnie przeczytać niniejszy dokument. Webinaria Santander Trade są udostępniane przez Banco Santander S.A., podmiot zarejestrowany w Banku Hiszpanii (zwanym dalej „Banco de España”) pod numerem 0049, z siedzibą pod adresem Santander, Paseo de Pereda, 9-12 i z numerem identyfikacji podatkowej A-39000013.

Uzyskując dostęp do webinariów Santander lub wyświetlając ich zawartość, użytkownik wyraża zgodę na poniższe Warunki korzystania. W przypadku niewyrażenia zgody na te warunki użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do webinariów Santander ani wyświetlać ich zawartości. Ze względu na fakt, że tematy uwzględnione w webinariach mogą zmieniać się codziennie, wszystkie informacje są aktualne od momentu ich pierwszego udostępnienia w danym webinarium lub ich ostatniej modyfikacji.

Warunki i postanowienia określone w niniejszym dokumencie mogą być modyfikowane w dowolnej chwili, a wszelkie takie zmiany wchodzą w życie w momencie opublikowania zmodyfikowanych warunków i postanowień.

DEFINICJE

Odwiedzający : osoby, które nie są zarejestrowanymi użytkownikami. Odwiedzający mają dostęp do ograniczonej liczby usług i ilości informacji na temat usług dostępnych w witrynie internetowej.

Zarejestrowani użytkownicy :osoby, które zarejestrowały się w witrynie przy użyciu określonego formularza, podając informacje osobiste i zawodowe. Zarejestrowani użytkownicy mają dostęp do wszystkich materiałów i usług w witrynie internetowej.

Webinaria : prezentacje, wykłady, warsztaty lub seminaria, które są transmitowane przez sieć WWW przy użyciu oprogramowania do obsługi konferencji wideo.

Archiwa transmisji webcast : wcześniejsze webinaria, które są dostępne w całości lub w części w witrynie internetowej webinariów Santander.

Zewnętrzni partnerzy/prelegenci : pecjaliści, którzy przedstawiają swoją wiedzę na tematy prezentowane w webinarium i nie są zatrudnieni przez Santander.

Dostawca interfejsu : firma Export Entreprises SA (EESA) zajmująca się opracowywaniem usług innych niż finansowe, które są związane z promowaniem handlu międzynarodowego za pośrednictwem odpowiednich zasobów, usług rozwoju biznesowego i webinariów. Firma EESA obsługuje witrynę internetową webinariów Santander Trade oraz świadczy usługi na rzecz Banco Santander i jego spółek zależnych. Usługi te są oferowane za pośrednictwem interfejsu programowania aplikacji (API) udostępnionego przez dostawcę technologii.

Dostawca technologii: firma GetResponse Sp. z o.o., technologiczna spółka internetowa z siedzibą w Gdańsku (Polska), która opracowała i obsługuje oprogramowanie ClickMeeting do konferencji dźwiękowych i internetowych, używane do udostępniania webinariów Santander. Santander i dostawca interfejsu zastrzegają sobie prawo do zmiany dostawcy technologii bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

Organizator : podmiot organizujący webinarium. Może to być Banco Santander lub jedna ze spółek zależnych.

Prelegent : osoba lub osoby prowadzące webinarium i dostarczające jego zawartość oraz dokumenty. Prelegent może być pracownikiem Santander lub zewnętrznego partnera.

WARUNKI OGÓLNE

Witryna webinariów Santander Trade (https://webinars.santandertrade.com)i powiązana z nimi aplikacja są obsługiwane przez firmę Export Entreprises SA, 1 rue de Stockholm F-75.008 Paris, Francja, o numerze identyfikacji podatkowej FR 14 950 571 224.

Zawartość witryny internetowej, webinariów i archiwów transmisji webcast jest udostępniana przez prelegenta na podstawie umowy zawartej z Banco Santander i jego spółkami zależnymi.

Zawartość webinariów i tej witryny służy wyłącznie do celów informacyjnych.

Użytkownik może na własne ryzyko korzystać z informacji i materiałów dostępnych w witrynie. Banco Santander ani dostawca interfejsu nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość witryny i w żadnym wypadku nie będą ponosić odpowiedzialności prawnej za dokładność informacji w tej witrynie przedstawianych przez zewnętrznych prelegentów/partnerów.

Materiały mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych nieobsługiwanych przez Banco Santander. Nie oznacza to jednak, że Banco Santander zaleca używanie materiałów w witrynach innych firm ani ich produktów lub usług. Banco Santander nie ponosi odpowiedzialności za treści wytworzone przez inne podmioty ani zawartość witryn obsługiwanych przez strony trzecie.

Banco Santander zastrzega sobie prawo do ograniczenia w dowolnym momencie dostępu do wybranych lub wszystkich webinariów i archiwów transmisji webcast dla odwiedzających lub zarejestrowanych użytkowników na podstawie kryteriów określonych w niniejszych Warunkach i postanowieniach.

REJESTRACJA

Rejestracja uczestnictwa w webinarium oznacza wyrażenie zgody na przekazanie danych wniosku do firm Banco Santander, Export Entreprises SA z siedzibą w Paryżu („Dostawca interfejsu”) i ClickMeeting („Dostawca technologii”) lub operatorów podobnych usług wyznaczonych przez Santander i/lub EESA, dostawcę usług konferencji audio i internetowych („Dostawca technologii”) na potrzeby skonfigurowania webinarium. Zasady dotyczące firmy ClickMeeting można znaleźć w witrynie internetowej dostępnej pod adresem http://www.clickmeeting.com/privacy_policy.html, zaś zasady firmy EESA są dostępne na stronie internetowej [wstawić łącze].

Dane osobowe zebrane podczas rejestracji będą przetwarzane zgodnie z opisem w części PRYWATNOŚĆ I DANE OSOBOWE w niniejszych Warunkach i postanowieniach.

Rejestracja uczestnictwa w jakimkolwiek webinarium Santander nie zostanie uznana za ukończoną, dopóki użytkownik nie potwierdzi swojej nazwy użytkownika i hasła. Nazwa użytkownika i hasło są przeznaczone wyłącznie dla danego użytkownika. JEŚLI UŻYTKOWNIK WYŚWIETLA WEBINARIUM BEZ REJESTRACJI, TAKI NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP UPRAWNIA SANTANDER DO NIEZWŁOCZNEGO PODJĘCIA ODPOWIEDNICH DZIAŁAŃ PRAWNYCH.

Santander nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne. Santander nie ponosi odpowiedzialności za awarie komputera lub oprogramowania użytkownika podczas webinariów. Użytkownicy powinni sprawdzić wymagania dotyczące komputera w części „Konfiguracja komputera i problemy z oprogramowaniem” poniżej.

UCZESTNICTWO

Uczestnictwo w webinariach jest bezpłatne i dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Dane rejestracyjne nie powinny być przekazywane stronom trzecim z wyjątkiem dostawców wymienionych powyżej usług. Może to uniemożliwić dostęp do tych zasobów, ponieważ uczestnictwo w webinarium wymaga wcześniejszej rejestracji. Odpowiedzialność za poufność i bezpieczeństwo danych dotyczących rejestracji i dostępnych za pośrednictwem platformy materiałów związanych z danym wydarzeniem spoczywa na użytkowniku rejestrującym się na webinarium.

Platforma wydarzeń wirtualnych zawiera funkcję umożliwiającą rejestrowanie dźwięku, nagrań wideo, wszelkich dokumentów i innych materiałów wymienianych lub wyświetlanych podczas sesji. Dołączając do sesji, użytkownik automatycznie wyraża zgodę na rejestrowanie takich nagrań.

Użytkownik zgadza się przestrzegać reguł postępowania podczas dodawania informacji w ramach webinariów i będzie ponosił odpowiedzialność za treść wszelkich zamieszczonych komentarzy, opinii, informacji, dokumentów i innych treści.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z webinariów. W tym zakresie użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, że uczestnictwo w webinariach i wymiana informacji wymagają przestrzegania następujących reguł:

1. Dodając jakiekolwiek dane, komentarze lub informacje, uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zostaną one udostępnione pozostałym użytkownikom.

2. Użytkownik będzie starał się zapewnić dodatkową wartość komentarzy, przedstawiając odmienne punkty widzenia i informacje. W związku z tym dodawane informacje i dane muszą być zgodne z prawdą i aktualne. Dodawana treść powinna zawierać rzeczywiste, konkretne dane i spójną argumentację. Cytowanie lub powielanie niewielkich fragmentów tekstu, książek lub innych dzieł jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz imienia i nazwiska autora.

3. Niektóre webinaria stanowią forum wymiany poglądów lub konstruktywnej debaty, ale nie są odpowiednim miejscem do wzbudzania kontrowersji.

4. Treści dodawane przez użytkownika będą usuwane bez prawa do odpowiedzi w następujących przypadkach :

  1. (Gdy cechują się brakiem szacunku, zawierają groźby lub oszczerstwa, są bezpodstawne, nieodpowiednie, mają charakter dyskryminujący pod względem etycznym lub społecznym albo są niestosowne na płaszczyźnie zawodowej, bądź mogą powodować wymierne lub niewymierne szkody dla organizacji, jej pracowników, partnerów albo stron trzecich.
  2. Gdy stanowią działania lub zawierają zaniedbania niezgodne z przepisami prawa, warunkami korzystania lub innymi zasadami i postanowieniami, które określają reguły dostępu do webinariów i korzystania z nich.
  3. Gdy zawierają jakiekolwiek zalecenia dotyczące rynków papierów wartościowych, informacje wewnętrzne albo materiały promocyjne lub reklamowe, które są publikowane osobiście lub imieniu stron trzecich (osób fizycznych lub prawnych).
  4. Gdy zawierają powielające się informacje.
  5. Gdy zawierają opinie o charakterze religijnym, ustalone poglądy polityczne albo materiały o cechach propagandy społecznej, religijnej lub ksenofobicznej.
  6. Gdy nie są związane z oferowanymi usługami lub zakresem tematycznym danego webinarium.
  7. Gdy są niezgodne z prawem lub moralnością, są publikowane w złej wierze, naruszają porządek publiczny albo zawierają wirusy lub podobne procedury oprogramowania, które mogą naruszać prawa przemysłowe, prawa własności intelektualnej, prawa własności obrazów lub inne prawa własności stron trzecich.

5. SANTANDER w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za opinie, komentarze, krytykę lub oświadczenia wyrażane przez użytkowników za pośrednictwem określonych webinariów.

KONFIGURACJA KOMPUTERA I PROBLEMY Z OPROGRAMOWANIEM

Uczestnictwo w wydarzeniu internetowym może wymagać przy pierwszym użyciu skonfigurowania ustawień (dźwięku, wideo i zapory sieciowej) na urządzeniu dostępowym i komputerze lub pobrania oprogramowania dla używanego systemu operacyjnego. Należy pamiętać, że ręczna instalacja oprogramowania może wymagać uprawnień administratora komputera.

Banco Santander nie ponosi odpowiedzialności za nieudane pobranie przez użytkownika odpowiedniego oprogramowania i/lub weryfikację konfiguracji komputera albo odtwarzaczy multimedialnych przed rozpoczęciem webinarium. Problemy te oraz brak możliwości wyświetlenia webinarium nie należą do zakresu odpowiedzialności Santander.

Wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania:

Procesor Intel® Pentium® 4, 1,4 GHz lub szybszy (albo odpowiednik) w przypadku systemu Microsoft® Windows® XP lub Windows 7.

Procesor Pentium 4, 2 GHz lub szybszy (albo odpowiednik) w przypadku systemu Windows Vista®, Windows XP, Windows 7 lub Windows 8 (wersje 32- i 64-bitowe z przeglądarką 32-bitową).

512 MB pamięci RAM (zalecany 1 GB) w przypadku systemu Windows XP lub Windows 7; 1 GB pamięci RAM (zalecane 2 GB) w przypadku systemu Windows Vista lub Windows 8.

Microsoft Internet Explorer 8 (do korzystania z pokoju spotkań) lub 9 (do używania panelu konta) tylko w wersji 32-bitowej; Mozilla Firefox 3 lub nowsza wersja; Google Chrome.

Adobe® Flash® Player 11.3 w przypadku wszystkich użytkowników (gospodarzy, prelegentów, uczestników i administratorów). Wymagane są otwarte porty 1935, 443 i 80.


Wymagania dotyczące komputerów Mac:

Procesor Intel CoreTM Duo 1,83 GHz lub szybszy.

System Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6 (Intel) lub nowsza wersja.

512 MB pamięci RAM (zalecany 1 GB pamięci).

Mozilla Firefox 3 lub nowsza wersja, Apple Safari 4 lub 5 albo Google Chrome.

Adobe Flash Player 11.3 w przypadku wszystkich użytkowników (gospodarzy, prelegentów, uczestników i administratorów).

System Linux jest obsługiwany, ale wymagane jest zainstalowane najnowszej wersji przeglądarki Chrome z wbudowanym dodatkiem Flash.

Dostęp do Internetu (zalecane połączenie szerokopasmowe)

Uczestnik Prelegent
Dźwięk256 kb/s512 kb/s
Dźwięk i wideo 512 kb/s1024 kb/s
Dźwięk i wideo i udostępnianie pulpitu1024 kb/s2048 kb/s

Dźwięk

Głośniki lub słuchawki są wymagane do korzystania z dźwięku podczas prezentacji (opcja połączenia telefonicznego jest niedostępna).

Informacje na temat rozwiązywania problemów: https://webinars.santandertrade.com/faq

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Webinaria Santander zawierają takie treści, jak obrazy, ilustracje, projekty, ikony, zdjęcia, pliki wideo, dźwięki, tekst, dane i inne dostępne lub wyświetlane materiały („Zawartość”), które są chronione prawem autorskim, znakami towarowymi, prawami do projektów graficznych i/lub innymi prawami własności firmy Santander i zewnętrznych dostawców treści (wszystkie strony, w tym Santander, są pojedynczo i łącznie nazywane „Dostawcami”). Użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich ograniczeń dotyczących korzystania z takiej zawartości.

Banco Santander i jego spółki zależne nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość webinariów dostarczaną przez strony trzecie, w związku z czym nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności prawnej w związku z dokładnością, rzetelnością i zgodnością z prawem informacji, dokumentów, opinii ani innych materiałów przedstawianych przez prelegentów lub stanowiących część webinariów.

KORZYSTANIE Z MATERIAŁÓW

ŻADNE MATERIAŁY ZAWARTE W WEBINARIUM NIE MOGĄ BYĆ KOPIOWANE, PONOWNIE PUBLIKOWANE, PRZEKAZYWANE ANI ROZPOWSZECHNIANE W INNY SPOSÓB. UŻYTKOWNIK NIE MOŻE UDZIELAĆ PODLICENCJI, PRZEKAZYWAĆ ANI W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIAĆ ŻADNEJ ZAWARTOŚCI JAKIMKOLWIEK STRONOM TRZECIM W CELACH KOMERCYJNYCH LUB ZWIĄZANYCH Z OSIĄGANIEM KORZYŚCI FINANSOWYCH, A PONADTO NIE MOŻE UŻYWAĆ ZAWARTOŚCI W JAKICHKOLWIEK INNYCH ŚRODKACH PRZEKAZU LUB LOKALIZACJACH. UŻYTKOWNIK NIE MOŻE W ŻADEN SPOSÓB MODYFIKOWAĆ ZAWARTOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY BANCO SANTANDER.

NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ UŻYTKOWNIK MOŻE POBRAĆ JEDNĄ (1) KOPIĘ MATERIAŁÓW NA POJEDYNCZY KOMPUTER WYŁĄCZNIE DO OSOBISTEGO UŻYTKU NIEKOMERCYJNEGO, O ILE WSZYSTKIE INFORMACJE O PRAWACH AUTORSKICH I INNYCH PRAWACH SĄ NIENARUSZONE I ZAMIESZCZONE W WIDOCZNYM MIEJSCU.

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z WEBINARIÓW SANTANDER NA WŁASNE RYZYKO. UŻYTKOWNIK JEST ODPOWIEDZIALNY ZA OCHRONĘ POUFNOŚCI HASEŁ UŻYTKOWNIKA.

OGÓLNE ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ

Firma Santander i jej dostawcy nie składają żadnych obietnic, że materiały edukacyjne zawarte w webinariach są odpowiednie lub dopuszczone do użytku we wszystkich regionach geograficznych lub przez jakiekolwiek stowarzyszenia zawodowe albo organizacje certyfikujące. Uzyskując dostęp do webinarium, użytkownik robi to z własnej inicjatywy i ponosi odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

OGRANICZENIE GWARANCJI. ZAMIESZCZONA POWYŻEJ OGRANICZONA GWARANCJA JEST JEDYNĄ UDZIELONĄ UŻYTKOWNIKOWI WYRAŹNĄ GWARANCJĄ I ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE WYRAŹNE GWARANCJE LUB PODOBNE ZOBOWIĄZANIA (JEŚLI ISTNIEJĄ) ZAMIESZCZONE W JAKICHKOLWIEK REKLAMACH, DOKUMENTACH, NA OPAKOWANIACH LUB W INNYCH ŚRODKACH KOMUNIKACJI. Z WYJĄTKIEM OGRANICZONEJ GWARANCJI I W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA SANTANDER DOSTARCZA MATERIAŁY OBJĘTE LICENCJĄ W STANIE „TAK JAK SĄ” WRAZ ZE WSZYSTKIMI WADAMI, A JEDNOCZEŚNIE NINIEJSZYM ZASTRZEGA BRAK JAKICHKOLWIEK INNYCH WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH GWARANCJI I WARUNKÓW, W TYM JAKICHKOLWIEK GWARANCJI DOROZUMIANYCH (JEŚLI ISTNIEJĄ), ZOBOWIĄZAŃ LUB POSTANOWIEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIEZAWODNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI ODPOWIEDZI, WYNIKÓW, BRAKU WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH I BRAKU ZANIEDBAŃ W ODNIESIENIU DO MATERIAŁÓW OBJĘTYCH LICENCJĄ ORAZ DOSTARCZANIA LUB NIEDOSTARCZANIA POMOCY TECHNICZNEJ LUB INNYCH USŁUG, INFORMACJI I POWIĄZANEJ ZAWARTOŚCI BĄDŹ WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA MATERIAŁÓW OBJĘTYCH LICENCJĄ.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE, WYNIKOWE I INNE. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA SANTANDER NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE STRATY SPECJALNE, UBOCZNE, KARNE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE (W TYM ZA ROSZCZENIA Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW ALBO INFORMACJI POUFNYCH LUB INNYCH, ZAKŁÓCENIA W DZIAŁALNOŚCI, OBRAŻENIA, UTRATĘ PRYWATNOŚCI, NIESPEŁNIENIE JAKICHKOLWIEK ZOBOWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH DOBREJ WIARY LUB UZASADNIONEJ TROSKI, ZANIEDBANIA ORAZ STRATY PIENIĘŻNE LUB INNE) WYNIKAJĄCE W POŚREDNI LUB BEZPOŚREDNI SPOSÓB Z UŻYWANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA MATERIAŁÓW OBJĘTYCH LICENCJĄ, ŚWIADCZENIA LUB NIEŚWIADCZENIA POMOCY TECHNICZNEJ LUB INNYCH USŁUG I INFORMACJI, ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM MATERIAŁÓW OBJĘTYCH LICENCJĄ LUB W ZWIĄZKU Z JAKIMIKOLWIEK POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA (EULA), NAWET W PRZYPADKU USTEREK, DELIKTÓW (W TYM ZANIEDBAŃ), PODANIA BŁĘDNYCH INFORMACJI, PEŁNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, NARUSZENIA WARUNKÓW UMOWY LUB GWARANCJI SANTANDER RÓWNIEŻ W PRZYPADKU, GDY FIRMA SANTANDER ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH ROSZCZEŃ.

BEZ OGRANICZANIA CAŁOKSZTAŁTU PRAW UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE MATERIAŁY OBJĘTE LICENCJĄ SŁUŻĄ DO OGÓLNYCH CELÓW ZWIĄZANYCH Z EDUKACJĄ I NIE MAJĄ NA CELU UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH. SANTANDER NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI MATERIAŁÓW OBJĘTYCH LICENCJĄ I NIE PRZYJMUJE ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE AKTUALIZACJI TYCH MATERIAŁÓW I ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI.

PRYWATNOŚĆ I DANE OSOBOWE

Na potrzeby obsługi webinariów Santander prosi użytkownika o podanie podczas rejestracji w usłudze informacji umożliwiających jego identyfikację lub nawiązanie kontaktu („Dane osobowe”). Dane osobowe przekazane przez użytkownika w tych okolicznościach zostaną włączone do zasobów danych osobowych firm BANCO SANTANDER S.A., EESA i ClickMeeting tylko na potrzeby świadczenia usług związanych z webinariami. Dane osobowe będą przekazywane dostawcy technologii i prelegentowi wyłącznie w celu umożliwienia im obsługi i świadczenia usług webinariów na najwyższym poziomie. Szczegółowe informacje na temat dostawcy technologii można znaleźć w opisie usługi dostępnym w witrynie internetowej http://www.clickmeeting.com/.

Podmiot kontrolujący dane nie będzie przekazywał danych osobowych zebranych za pośrednictwem webinariów Santander Trade stronom trzecim bez zgody lub wniosku umocowanych prawnie organów. Santander wymaga od zewnętrznego partnera działającego jako prelegent zawarcia umowy zabraniającej ujawniania takich informacji innym podmiotom i ograniczającej ich używanie tylko w ramach świadczenia zleconych usług związanych z webinarium.

PDane osobowe zbierane za pośrednictwem webinariów Santander będą również używane w celach związanych z prowadzeniem wewnętrznej dokumentacji, ulepszaniem produktów i usług oraz dostarczaniem materiałów promocyjnych na temat usług za pośrednictwem poczty e-mail i/lub innych kanałów komunikacji. W związku z tym, rejestrując się w usłudze, użytkownik wyraża zgodę na takie przetwarzanie danych.

Użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do danych osobowych, usuwać je, korygować i wyrażać sprzeciw względem ich przetwarzania, przesyłając odpowiednie pisemne wnioski na adres: Export Entreprises SA, 1 rue de Stockholm F-75.008 Paris, Francja.

Santander rozumie potrzeby użytkowników związane z ochroną ich prywatności podczas komunikowania się przez Internet i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najwyższy poziom zabezpieczeń. Dane osobowe zbierane od osób rejestrujących uczestnictwo w webinariach są przechowywane w środowiskach operacyjnych niedostępnych dla ogółu użytkowników; w środowiskach tych stosowane są uzasadnione zabezpieczenia. Firmy Santander, Export Entreprises i ClickMeeting (lub inni usługodawcy wyznaczeni przez Santander) nie ponoszą odpowiedzialności za nieautoryzowany dostęp do takich informacji przez hakerów lub inne osoby stosujące metody niezgodne z prawem.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Treść niniejszego dokumentu podlega przepisom prawa hiszpańskiego. W przypadku jakichkolwiek sporów dotyczących konstrukcji, stosowania i realizacji wszelkich postanowień zawartych w niniejszym dokumencie oraz w razie braku porozumienia między użytkownikiem i firmą Export Entreprises SA wyłączną jurysdykcję w tym zakresie mają sądy w Madrycie.